Speleo 2002 - conference

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “СЪРНЕНА ГОРА”

Организират

СПЕЛЕО’2002

VIII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ
(по случай 100 годишния юбилей на ТД”Сърнена гора”)
ПЪРВИ ЦИРКУЛЯР

Старозагорски минерални бани, Стара Загора18 – 20 октомври 2002 г.

Българска федерация по спелеология, Туристическо дружество “Сърнена гора”, Стара Загора и Спелеоклуб “Саламандър”, Стара Загора имат удоволствието да ви предложат да участвате в VIII Национална конференция по спелеология “Спелео’2002” която ще се проведе от 18 до 20 октомври 2002 г. в Лечебно-възстановителния център на Община Стара Загора в Старозагорските минерални бани.

Основната цел на конференцията е да създаде условия за представяне на резултатите от дейността на работещите по изучаването в различни аспекти на карста и пещерите в България.

Основни теми на конференцията:
1. Науки за Земята (геология, хидрогеология, геоморфология, климатология, генезис и еволюция на карста);
2. Палеонтология и биоспелеология;
3. Археология, история, фолклор и история на спелеопроучванията;
4. Спелеоложки проучвания: картиране, съставяне на бази данни, ГИС в спелеологията, представяне на данни от експедиционната дейност на клубовете;
5. Екологични проучвания на карста и пещерите.

Предварителeн план на конференцията:
18. 10. (10.00 - 12.00 ч.) – Регистрация и настаняване на участниците
14.00 ч. – Откриване, пленарни доклади и научна сесия
20.00 ч. – Официален коктейл
19. 10. (09.00 – 17.00 ч.) – Научни сесии
17.30 – 19.00 ч. – Постерна сесия
20.00 ч. Прожекция на диапозитиви и видеофилми
20. 10. (09.30 – 13.00 ч.) – Заключителна сесия, закриване на конференцията

Научни сесии, постери:
Участниците могат да се представят с доклади, научни съобщения и постери.
За научните доклади се предоставят 15 мин. докладване и 5 мин. дискусия.
За научните съобщения се предоставят 5 мин. за изложение и 5 мин. дискусия.
Постерната сесия се провежда съгласно програмата, единно за всички участници.

Указания за участие:
1. Заявките за участие заедно с резюметата на докладите (до една стандартна машинописна страница) ще се приемат до 15 май 2002 г.
2. Приетите доклади ще бъдат публикувани в сборник и изпратени на участниците след издаването му.
3. Максималния брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три, в обем за доклад до 8 машинописни страници.
4. Таксата за правоучастие е:
- За редовни участници – 20 лв.
- За ученици, студенти, пенсионери – 5 лв.
- Стойността на екскурзията е 20 лв.
Таксите се заплащат при регистрирането на участниците преди началото на конференцията.
5. Базата на Лечебно-възстановителния център на Община Стара Загора предлага храна
( закуска, обяд и вечеря ) при предварително направени заявки от участниците.
6. Работния език на конференцията е български.
7. Дискета с текста на доклада, оформен според указанията в настоящия циркуляр трябва да се предаде на председателя на сесията след изнасянето на доклада.
8. Представянето на видеофилмите и диапозитивите ще се организират във времето указано в програмата на конференцията. Във връзка с това желаещите да представят видео- и диа- материали да укажат в заявките си това, както и необходимата им техника и формат на носителя.

Техническо оформяне на докладите:

Текстовете на докладите трябва да са подготвени за печат. Не се предвижда допълнително редактиране. Максималният обем е осем машинописни страници.
1.Докладите да бъдат отпечатани контрастно на стандартни листове хартия формат А4 от едната страна, препоръчително на лазерен принтер или на хартия за лазерен принтер. Полетата на всяка страница трябва да са: ляво – 25мм, дясно – 10мм, горно – 20мм, долно – 20мм. На листа не се чертае рамка.
2.Текстът да бъде оформен по следния начин:
Заглавието - Font: Times New Roman; Size: 12; Font style: Bold; Effects: All Caps; Paragraph Alignment: Centered.
Имената на авторите се печатат през един празен ред под заглавието в разгърнат вид – пълно собствено и пълно фамилно име; Font: Times New Roman; Size 12; Font style: Bold; Paragraph Alignment: Left, с отстъп 1 см вляво от условната рамка, ограничаваща основния текст.
Адресите за кореспонденция се изписват през още един празен ред (без абревиатури ), Font: Times New Roman; Size: 12; Font style: Italic; Effects: All Caps; Paragraph Alignment: Justified, с отстъп 1 см вляво от ограничаващата основния текст рамка. Научните степени и звания не се посочват.
Заглавието и имената на авторите на английски език се разполагат както следва: заглавие през 2 празни реда под адресите за кореспонденция; имената през един празен ред под него – стиловото им оформяне съответствува на българските им еквиваленти .
Анотация и ключовите думи на английски език се оформят така: анотацията (ABSTRACT ) в обем до 10 реда през 1 празен ред – Font; Times New Roman; Size: 10; Font style: Italic; Paragraph Alignment; Justifield; през 1 празен ред следват ключовите думи ( дескриптори – KEY WORDS ) – Font: Times New Roman Size: 10; Font style: Italic; Paragraph Alignment; Justifield, и двата елемента с отстъп 1 см вляво от рамката, ограничаваща основния текст
Основен текст – Font: Times New Roman; Size: 12; Format:Paragraph, First line;1см
Line spacing: At least 12 pt, Aligment: Justified.
3. Чертежите трябва да бъдат прецизно изработени и равномерно разположени върху страниците.
Номерата на формулите се означават вляво от тях в малки скоби ( ).
4. Литературата, посочена в края на доклада, се изписва съгласно стандарта за библиографско списание, а цитираната в текста са означава сцифра, заградена с квадратни скаби [ ].
5. Номерацията на страниците се нанася с молив в долния ляв ъгъл.
Организаторът си запазва правата да не публикува докладите, които не отговарят на посочените изисквания.


Адреси за кореспонденция

Българска федерация по спелеология
бул. Васил Левски №75
1000 София
Факс: (02) 987-88-12
Електронен адрес: bfs@nat.bg
Телефони за информация: (02) 930–06-50

Туристическо дружество “Сърнена гора”
бул. Цар Симеон Велики №62
6000 Стара Загора
Факс: (042) 2-70-44
Електронен адрес: td_sarnena_gora@starazagora.net
Телефони за информация: (042) 3-84-35


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
В VIII НАЦИОНАЛНА НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ “СПЕЛЕО’2002”
СТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ
18-20 ОКТОМВРИ 2002Име на автора: ………………………………………….

Научно звание и степен: …………………………………………..

Месторабота (служебен адрес и телефон, e-mail): …………………………………………..

Ще участвам в конференцията с доклад (съобщение, постер): …………………………….
Заглавие на доклада: …………………………………………………………………………..
………………………………………………………

Кратка анотация: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………..

При изнасяне на доклада ще използвам:
Аспектомат, шрайбпроектор, видео, компютър, мултимедия (моля, подчертайте вашата заявка!)

За времетраенето на конференцията ще ползвам хотелската част на следните дати:
18.10.
19.10.

Подпис:

Да се изреже и изпрати на адреса за кореспонденция!