Закон за защита на федералните пещери

Чл.1: Кратко наименование на закона.
Чл.2: Преамбюл, цели и политика.
Чл.3: Определения.
Чл.4: Управление.
Чл.5: Поверителност на информацията за същината и местонахождението на значимите пещери.
Чл.6: Събиране и изнасяне от федералните пещери.
Чл.7: Нарушения и наказателна отговорност.
Чл.8: Гражданска отговорност.
Чл.9: Допълнителни разпоредби.
Чл.10: Заключителни разпоредби.

Приет от Сената и Събранието на Представителите на Съединените американски щати в Конгреса.Чл.1: Кратко наименование на закона.
Този закон може да бъде именован като "Закон за защита на федералните пещерни ресурси от 1998г."Чл.2: Преамбюл, цели и политика.
(а) ПРЕАМБЮЛ: Конгресът намира и обявява, че: (1) значимите пещери във федерална земя са безценна и незаменима част от природното наследство на Нацията; и (2) в някои случаи тези значими пещери са заплашени поради недобросъвестно ползване, засилените потребности за отдих и почивка, урбанизация или поради липса на специфична закрила.


(b) ЦЕЛИ: Целите на този закон са: (1) да осигури, защити и запази значимите пещери на федерална земя за вечно ползване, наслада и в полза на всички хора; и (2) да поощтри нарастващо сътрудничество и обмен на информация между държавните органи и тези, които ползват пещерите във федералните земи за научни, образователни или рекреационни цели.


(c) ПОЛИТИКА: Политика на Съединените щати е федералните земи да бъдат управлявани по начин, който запазва и поддържа, доколкото е практично, значимите пещери.Чл.3: Определения.
За целите на този закон:
(1) ПЕЩЕРА:
Понатието "пещера" означава природно появила се празнота, кухина, ниша или система от взаимосвързани пасажи под повърхността на земята или в скали или скални масиви (включая всякакви пещерни ресурси там, но с изключение на ровове, мини, тунели, водопроводи или изкопи дело на човешка ръка от всякакъв тип) и които са достатъчно големи да позволят проникване на лица, без значение дали входът е природно образуван или изкуствен. Такова понятие включва също всяка дупка, въртоп или друг обект, който се явява продължение на входа.


(2) ФЕДЕРАЛНИ ЗЕМИ:
Понятието "федерални земи" означава земи, актувани като собственост на Съединените щати и управлявани от Държавния секретар по земеделието или от Държавния секретар по вътрешните работи.


(3) ИНДИАНСКИ ЗЕМИ:
С понятието "индиански земи" се означават земи на индиански племена или на отделни лица-индианци, които са или държани от Съединените щати в полза на индианско племе, или са обект на забрана за отчеждаване, наложена от Съединените щати.


(4) ИНДИАНСКО ПЛЕМЕ:
С понятието "Индианско племе" се означава всяко индианско племе, шайка, нация или друга организирана група или общност от индианци, включително всяко селище на коренното население в Аляска или обединение на селища определно в, или основано въз основа на, Закона за претенциите за заселване на коренните жители на Аляска (43 U.S.C., чл.1601 и следв.)


(5) ПЕЩЕРЕН РЕСУРС:
Понятието "пещерен ресурс" включва всеки материал или материя, естествено появила се в пещери на федерална земя, такива като животински  и растителни видове, палеонтологически находки, седименти, минерали, спелеогени и спелеотеми.


(6) СЕКРЕТАР:
Терминът "секретар" означава Държаният секретар по земеделието или съответно Държавният секретар по вътрешните работи.


(7) СПЕЛЕОТЕМ:
Понятето "спелеотем" означава всяко естествено минерално образувание или отлагане, образувано в пещера или лавова кухина, включително, но не единствено, всеки сталактит, сталагмит, хелектит, пещерна лилия, калцитна кора, конкреция, драперия, синтрова кора или образувание от глина или кал.


(8) СПЕЛЕОГЕН:
Понятието "спелеоген" означава всички първични образувания по стените, тавана и пода на пещерата или лавовата кухина, които са част от основната скала, включително, но не единствено, еврозионни котли, леопардова кора, меандри, ниши, петроморфи и скални висулки


Чл.4: Управление.
(а) НАРЕДБИ. Не по-късно от девет месеца след влизането в сила на този Закон, Държавният секретар издава такава подзаконова уредба, каквато приеме за удачна с оглед постигане целите на Закона. Наредбите трябва да включват, но не единствено, критерий за идентифициране на значимите пещери. Държавните секретари си сътрудничат и консултират един с друг при изготвянето на наредбите. Доколкото е практически възможно наредбите, одобрени от съответните Държавни секретари, следва да са подобни една на друга.


(b) ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Държавният секретар следва да предприеме съответните действия, доколкото са необходими с оглед способстване за постигане целите на този Закон. Тези действия включват (без да се ограничават до):
(1) идентификация на значимите пещери на федерална земя; (А) Държавният секретар изготвя първоначален списък на значимите пещери в земите под негова юрисдикция не по-късно от една година след обнародването на изготвените наредби, използвайки критерий за значителност, определен в същите. Този списък следва да бъде обработен след обсъждане със заинтересовани представители на частния сектор, в това число и пещерняци. (B) Първоначалният списък на значими пещери следва да бъде обновяван периодично, след обсъждане със заинтересовани представители на частния сектор, в това число и пещерняци. Държавният секретар уточнява посредством програми или наредби необходимите изисквания и процедури, чрез които първоначалният списък ще бъде обновяван, включително мерки на управление, осигуряващи защитата на оценяваните пещери за периода на оценката им. Всяка пещера, предложена на Държания секретар от заинтересувана група за включване в списъка на значимите пещери, следва да бъде оценена от Държавния секретар според изготвените по силата на настоящия параграф изисквания и следва да бъде включена в списъка след решение на Държавния секретар, че пещерата отговаря на критерите за значимост, определени в наредбите.
(2) регулиране или ограничаване ползването на значимите пещери, доколкото е необходимо;
(3) поставяне под доброволните грижи на лица от научните и спортно-туристическите общества на пещерняци; и
(4) назначаване на съответни настоятелства. 


 (c) ПЛАНИРАНЕ И УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА. Държавният секретар:
 (1) осигурява значимите пещери да бъдат взети под внимание във всеки план или проект, свързан с управление на поземлена собственост, в случаите когато изготвянето или промяната на плана е започнала след влизането в сила на този Закон;
 (2) осигурява комуникацията, сътрудничеството и обмяната на информация между управляващите поземлената собственост, ползващите пещерте и обществеността.Чл.5: Поверителност на информацията за същината и местонахождението на важни пещери.
(а) ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Информация, засягаща точното местоположение на значима пещера може да не бъде огласявана  по силата на чл.552 на Раздел 5 от Кодекса на Съединените щати, освен в случаите, когато Държавният секретар сметне, че разкриването на подобна информация би било от полза за постигането на целите на този Закон и не би създало съществена опасност за увреждане, кражба или разрушаване за подобна пещера.
 (b) ИЗКЛЮЧЕНИЯ: Настрана от т.(а), Държавният секретар може да разкрие наличната информация относно значима пещера по искане на федерална или щатска правителствена агенция или на bona fide образователни или изследователски институции.  Всяко такова писмено искане, следва минимално:
(1) да описва точното масто или райна, за който е нужна информацията;
(2) да обяснява целите, за които тази информация е необходима; и
 (3) да включва задоволителни за Държавния секретар уверения, че са взети адекватни мерки за защита поверителността на такава информация и за осигуряване защитата на съответната значима пещера от разрушение чрез вандализъм или непозволено използване. Чл.6: Събиране и изнасяне от федералните пещери.
(а) РАЗРЕШЕНИЕ: Държавният секретар е оправомощен да издава разрешения за събиране и изнасяне на пещерни ресурси при определени от него условия, включително и предоставяне на гаранция в пари или ценни книжа, за осигуряване съответствието с условията на разрешителното.
(1) Всяко разрешително, издадено по силата на този член, съдържа информация за времето, обхвата, мястото и точната цел на предлаганото събиране, изнасяне или свързаната с това дейност, и начинът, по който това събиране, изнасяне или свързана с това дейност ще бъдат осъществени.
(2) Държавният секретар може да издаде разрешението по тази точка само ако установи, че предлаганото събиране, изнасяне или свързана с това дейност са в съгласие с целите на този Закон или на други приложими законови разпоредби.


(b) ОТМЯНА НА РАЗРЕШЕНИЕТО: Всяко разрешение, издадено по силата на този член, бива отменяно от Държавният секретар при установено от него нарушяване на разпоредбите на този Закон или неизпълнение на някое от условията, при които разрешението е издадено. Всяко такова разрешение следва да бъде отменено от Държавния секретар при определяне на обезщетение, платимо от титуляра на разрешителното съобразно чл.8, или при постановяване на глоба по чл.7 от Закона. Секретарят може да откаже издаване на разрешителното по настоящия член на всяко лице, което е нарушавало разпоредбите на този Закон или което не е изпълнило условие по предходно разрешително.


(c) ПРЕХВЪРЛИМОСТ НА РАЗРЕШЕНИЯТА. Издадените по силата на този Закон разрешения са непрехвърлими.


(d) ПЕЩЕРНИ РЕСУРСИ НА ИНДИАНСКА ЗЕМЯ:
(1) (А) По молба на индианско племе Държавният секретар е оправомощен да овласти племето с правомощията на Секретаря по този член по отношение на издаването на разрешения за събиране или изнасяне на всички пещерни ресурси, намиращи се на земята на въпросното племе. (B) В случай на разрешение, издадено от Държавния секретар за събиране и изнасяне на пещерни ресурси или за осъществяване на дейност, свързана с такова събиране или изнасяне на пещерен ресурс, намиращ се на индианска земя (различно от издаденото по силата на подточка (А)), разрешението може да бъде издадено само след взимане съгласието на индианците или индианското племе, притежаващо или имащо юрисдикция над съответните земи. Разрешителното следва да включва разумните условия, каквито могат да бъдат искани от страна на тези индианци или индианско племе.
(2) В случаите, когато Държавният секретар намери, че издаването на ръзрешение по този параграф може да доведе до увреждане или разрушаване на религиозен или културен обект, то Секретарят, преди издаване на такова разрешение, следва да уведоми всяко индианско племе, което би могло да сметне обектът за притежаващ значителна религиозна или културна важност. Такова уведомление не се смята за разкриване на информация по смисъла на чл.5.
(3) Разрешението по този член за събиране и изнасяне на пещерен ресурс, намиращ се на индианска земя, или за свързаните с това дейности, не се изисква от индианците или индианското племе, притежаващо или имащо юрисдикцията над тази земя.


(е) ЕФЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕТО: Никакви действия, предвидени в разрешение по този член, не могат да бъдат смятани за нарушение на чл.7.Чл.7: Нарушения и наказателна отговорност.
(а) НАРУШЕНИЯ:
(1) Всеки който без предварително разрешение от Държавния секретар, умишлено унишожи, повреди, заличи, зацапа, промени, изнесе от или повреди значима пещера или измени свободното движение на животно или растение във или извън значима пещера върху федерална земя или проникне в значима пещера с намерението да извърши кое да е деяние по този параграф, се наказва с наказанието по т.(b) на този член. 
(2) Всеки, който притежава, потребява, продава, заменя или обменя, или предлага за продан, замяна или обмен пещерен ресурс от значима пещера и който знае или е могъл да узнае, че този ресурс е изнесен от значима пещера, номираща се на федерална земя, се наказва с наказанието по т.(b) на този член.
(3) Всеки, който посъветва, склони, подбуди или наеме другиго да наруши разпоредбите на настоящата т.(а), се наказва с наказанието по т.(b) на този член.
(4) разпоредбите на настоящия член не се прилагат по отношение на лица в законно притежание на пещерерни ресурси от значима пещера, предхождащо приемането на този Закон.


(b) НАКАЗАНИЯ: Престъпването на разпоредбите на т.(а) от настоящия член се наказва с лишаване от свобода до 1 година или с глоба според правилата на Раздел 18 от Кодекса на Съединените щати, или и с двете едновременно.  Когато деянието е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода до 3 години или глоба, според правилата на Раздел 18 от Кодекса на Съединените щати, или и двете едновременно.Чл.8: Гражданска отговорност.
(а) НАЛАГАНЕ:
(1) Държавният секретар може да издаде заповед, с която определя обезщетение , платимо от лице, нарушаващо забраните, установени с настоящия Закон или с наредбите, приети по силата на този Закон, или с разрешителните по този Закон. Преди да издаде такава заповед, Държавният секретар осигурява писменото уведомяване на съответното лице и възможност за изслушване по случая в рамките на 30 дни. Всяко нарушение се разглежда като самостоятелен деликт, включително и когато такива нарушения са извършени по едно и също време.
(2) Размерът на обезщетението се определя от Държавния секретар, като се вземат под внимание съответните фактори, включващи (А) сериозността на нарушениет; (В) стопанските ползи, настъпили от нарушението (ако са налице такива); (С) събитията, предхождащи нарушението; и (D) всички останали обстоятелства, които Секретарят прецени за нужни. Максималната глоба, допустима по този член, е $10 000.


(b) СЪДЕБЕН КОНТРОЛ: Всяко лице, засегнато от обезщетението по настоящия член, може да подаде жалба пред съответния Щатски Окръжен съд. Жалбата се подава в 30-дневен срок, течащ от деня на издаването на заповедта за налагане на задължение за обезщетение.


(c) СЪБИРАНЕ: Ако лицето не плати обезщетението
(1) до 30 дни след издаването на заповедта по т.(а); или
(2) в случай, че заповедтта е обжалвана в срок, до 10 дни от съдебното решение в полза на Секретаря по т.(b),
Държавният секретар сезира Главния прокурор, който подава граждански иск пред съответния Щатски Окръжен съд за изпълнение на дължимата сума (към която се прибавят разноските, адвокатските възнаграждения и лихвите по пазарни нива към момента на иска, считани от деня на издаване на заповедтта или съответно от деня на съдебното решение). При разглеждане на иска съдът няма преценка за валидността, размера и целесъобразността на вземането.


(d) ПРИЗОВКИ: Държавният секретар може да издаде призовки във връзка с процедурата по този член, задължавайки да се явят свидетелите и другите призовани лица duces tecum, и може да поиска от Главния прокурор да предприеме действия по принудителното довеждане на призованите лица. Окръжният съд има юрисдикцията по прилагането на задълженията по призовката и налагането на санкции при неявяване.Чл.9: Допълнителни разпоредби.
(а) БЮДЖЕТ: За постигане целите на този закон се определя бюджет в размер на $100 000.


(b) ЕФЕКТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИТЕ ПЛАНОВЕ: Нищо в този Закон не изисква изменение или преглед на поземлените планове, изготвени преди влизането в сила на този Закон.


(c) ФОНД: Всички средства, събирани от Съединените щати от такси по разрешителни за събиране и изнасяне на пещерни ресурси; получени от Съединените щати в резултат от конфискация на заложени ценни книги или друга гаранция от недобросъвестен получател на разрешителното по чл.7; или събрани от Съединените щати като обезщетение или наказателна глоба за нарушения на този Закон, се внасят по специален фонд в Бюджета. Тези средства са предназначени за покриване на разходите и разноските (до размера, предвиден предварително в бюджетните закони), определени от Държавният секретар за подобряване управлението, издръжката, реконструкцията или възстановяванета на значими пещери, намиращи се на федерална земя.


(d) Този Закон не засяга правата, придобити по силата на щатските закони за мините и концесиите на минерални ресурси, или каквито и да било други законно придобити права.Чл.10. Заключителни разпоредби.
(а) ВОДА: Разпоредбите на този Закон не могат да се тълкуват като отстъпване ползването на вода в полза на федералелен, щатски или местен орган, индианско племе или друго физическо или юридическо лице. Разпоредбите на този Закон не могат също:
(1) да засегнат правата или юрисдикцията на Съединените щати, отделните щати, индианските племена или други лица върху водата на река или поток или върху подпочвените водни ресурси;
(2) да променят, изменят, отменят, тълкуват, преправят или да бъдат в противоречие с междущатска спогодба; или
(3) да изменят или породят права за отделните щати, Съединените щати, индианско племе или лице, по отношение на водата или на други права, свързани с водата.


 (b) РИБА И ДИВЕЧ: Разпоредбите на този Закон не могат да се тълкуват във вреда на юрисдикцията или отговорността на отделните щати по отношение на рибата и дивеча.


 


Превод:
© адв. Свилен Овчаров
© Димитър Петракиев, хидрогеолог

Actitivites: